Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

BLACHOWNIAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020 RUSZA – OD 08 LISTOPADA MOŻEMY ZGŁASZAĆ SWOJE POMYSŁY

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.179.2019 z dnia 08 listopada 2019 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 93/XIV/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Blachowni nr 79/XII/2019 z dnia 18 września w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczniemy kolejną, V już edycję BO.

Po szerokich konsultacjach oraz współpracy z Wydziałem Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Rada Miejska przygotowała uchwałę, która na lata będzie wyznacznikiem przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w naszej Gminie.

Poniżej prezentujemy harmonogram wdrażania BO:

 

Lp.

Opis działania

Termin

1.

Opublikowanie zarządzenia Burmistrza oraz dokumentów dotyczących Budżetu Obywatelskiego

08 listopada 2019

2.

Akcja informacyjna

8 listopada 2019 r. -

10 grudnia 2019 r.

3.

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

8 listopada 2019 r. -

7 grudnia 2019 r.

4.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

9 grudnia 2019 r.

5.

Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane pod względem formalnym

9 grudnia 2019 r.

6.

Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym

10 grudnia 2019 r.

7.

Głosowanie

11 grudnia 2019 r. - 18 grudnia 2019 r.

8.

Podanie wyników głosowania/ włączenie wybranych przez mieszkańców zadań do budżetu

20 grudnia 2019 r.

 

TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 93/XIV/2019 W BLACHOWNI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 79/XII/2019 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BLACHOWNIAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TUTAJ

 

Co się zmienia? Na co warto zwrócić uwagę?

 

1. Podział projektów lokalnych oraz kwota środków – wciąż do dyspozycji mamy 350 000 zł.

Zgodnie z zapisami zwartymi w Statucie Gminy Blachownia projekty lokalne podzielone zostały na Miasto Blachownia jako całość oraz jednostki pomocnicze czyli sołectwa. W związku z tym zmienia się również podział środków, o czym mówi załącznik nr 2 do zarządzenia:

 

Środki przeznaczone na BO w 2020 r.

 

A w tym po równo między dzielnice i sołectwa

B w tym proporcjonalnie do l. mieszkańców

 

 

 

Miasto/Sołectwa

 

liczba mieszkańców

 

 

A

 

 

B

 

Razem (A + B)

Blachownia

8769

20 000

152 144

172 144

Cisie

617

20 000

10 707

30 707

Konradów

460

20 000

7 983

27 983

Łojki

1274

20 000

22 106

42 106

Nowa Gorzelnia

150

20 000

2 605

22 605

Stara Gorzelnia

272

20 000

4 721

24 721

Wyrazów

561

20 000

9 735

29 735

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

12103

140 000

210 001

350 001

 

2. Lista poparcia – wystarczy jeden podpis:

2. Zgodnie z artykułem 5a, ust. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

Powyższy zapis reguluje minimalną liczbę osób, który musi poprzeć projekt. Rada Miejska w Blachowni przyjęła, że projekt musi mieć poparcie jednego mieszkańca, który nie jest wnioskodawcą danego projektu.

 

3. Składanie wniosków poprzez portal konsultacji:

Po raz pierwszy mieszkańcy Blachowni mają możliwość złożenia wniosków elektronicznie poprzez portal www.konsultacje.blachownia.pl. Instrukcja składania wniosków znajduję się na portalu.

Należy jednak pamiętać, że wnioskodawcy którzy skorzystają z możliwości elektronicznego złożenia projektu zadania zobowiązani są do dołączenia do załączników prywatnych pierwszej strony formularza z podpisem osoby popierającej projekt oraz oświadczenia właściciela terenu jeżeli zadanie dotyczy terenu, którego właścicielem nie jest gmina.

 

4. Głosowanie:

Mieszkańcy mają możliwość głosowania:

a) osobiście w Lokalnych Punktach Konsultacyjnych wyznaczonych przez Burmistrza

b) korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia;

c) poprzez portal konsultacji społecznych www.konsultacje.blachownia.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Instrukcja głosowania znajduje się na stronie portalu.

 

5. Dokumenty do złożenia:

- Formularz projektu zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały rady Miejskiej nr 93/XIV/2019 z dnia 23 października 2019 roku – TUTAJ PDF oraz TUTAJ.DOCX

- Oświadczenie właściciela terenu stanowi załącznik nr 2 do trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego ustanowionych powyższą uchwałą - TUTAJ

 

Pamiętajmy, że projekty zgłaszane przez Państwa do Budżetu Obywatelskiego stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia.

Zachęcamy zatem do składania projektów oraz głosowania, aby budować poczucie współodpowiedzialności w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

 

 

Najważniejsze daty

Składanie wniosków: 08 listopada – 07 grudnia

Ogłoszenie zakwalifikowanych projektów: 09 grudnia – 10 grudnia

Głosowanie: 11 grudnia – 18 grudnia


Data publikacji: 08-11-2019