Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Burmistrz Blachowni, aby realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również dane i informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nie pozyskiwać od Ciebie zbyt wielu danych i informacji ograniczając się jedynie do tych niezbędnych. Dbamy o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałaś/eś. Ze szczególną starannością dbamy też o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w załatwienie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie wykonywać powierzone nam zadania i wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne.

O CZYM MUSIMY CIĘ POINFORMOWAĆ?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia danej sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach uzyskasz w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Blachowni lub bezpośrednio w dostępnych formularzach/wnioskach. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w Twojej sprawie.

Poniżej znajdziesz tzw. ogólną klauzulę informacyjnąoraz inneklauzuleszczegółowe zawierające wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi dokładnie.

MONITORING.

Aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z tych narzędzi jest funkcjonujący w Urzędzie Miejskim w Blachowni system monitoringu wizyjnego. Zabezpiecza on przede wszystkim wnętrze budynku urzędu, ale i teren wokół niego. Wszystkie miejsca objęte tym systemem oznaczyliśmy odpowiednim piktogramami.

TWOJE PRAWA.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Burmistrza Blachowni oraz podległych mu pracowników Urzędu.

 

 

 

Do tych praw należą:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Blachowni przetwarzane są przede wszystkim w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować prawa do przenoszenia danych, czy też prawa do usunięcia Twoich danych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z przepisów prawa.

CZY DECYZJE DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY BĘDĄ PODEJMOWANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

Przekazane nam dane osobowe w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała ewentualnie miejsce, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowana/y.

DANE KONTAKTOWE.

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zwrócić się z odpowiednim wnioskiem lub zapytaniem do:

 • Administratora – Burmistrza Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia,

 • Inspektora Ochrony Danych – Mariusza Arciszewskiego, z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych najłatwiej skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@abimar.pl, lub telefonicznie pod nr telefonu +48 696 655 124,

 • Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszaw, ul. Stawki 2.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).

Ogólna Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ustawy o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dotycząca ustawy o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dotycząca ustawy o aktach stanu cywilnego

Klauzula informacyjna sesja Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna udostępnienie informacji publicznej na BIP