Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów

 

PROJEKT

Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-0568/18-003

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego


Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

 

 

Łączna wartość projektu - 858 345,26 PLN


Wkład własny - 85 834,53 PLN


Dofinansowanie - 772 510,73 PLN, w tym:

Środki UE - 729 593,47 PLN 

Budżet Państwa - 42 917,26 PLN

 

 

 

Czas realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.

 

Beneficjent: Gmina Blachownia

 

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

PROJEKT

Lepsza edukacja

szansą na lepszą przyszłość uczniów”

 

 

Cel i zadania

Celem projektu realizowanego na terenie gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnegow Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni.

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych o umiejętności uniwersalne na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społecznych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych), zajęć prowadzonych metodą eksperymentu czy skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć.

 

Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody i formy nauczania.

 

Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu: podniesie jakości edukacji ogólnej w obu szkołach.

 

 

Uczestnicy projektu (grupa docelowa)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 213 (w tym 103 dziewczynki i 110 chłopców, uczniów klas I - III i IV - VIII, oraz 25 nauczycieli ( w tym 25 kobiet).

 

Czas i miejsce realizacji projektu

Termin realizacji: 1 IX 2019 r. – 31 VII 2021 r.

 

Miejsce realizacji: teren Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni.

 

 

 

 

ZADANIA W PROJEKCIE:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni

ZADANIE 1. Organizacja zajęć wyrównawczych

dla klas I - III

 • Matematyka

 • (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Przyrodniczo – ekologiczne

 • (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Informatyka

 • (1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język angielski

 • (1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

dla klas IV - VIII

 • Matematyka

(2 grupy x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Przyrodniczo - ekologiczne

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Informatyka

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język angielski

(w roku 2019/2020 2 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin )

 

 • Język niemiecki

(w roku 2019/2020 1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę

tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 7 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin )

 

ZADANIE 2. Organizacja zajęć rozwijających

dla klas I - III

 • Matematyka

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Informatyka

(w roku 2019/2020 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język angielski

(1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

dla klas IV - VIII

 • Matematyka

(w roku 2019/2020 2 grupy - 15 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz.w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Informatyka

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język angielski

(w roku 2019/2020 2 grupy - 15 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin

 

 

ZADANIE 3. Organizacja zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych

dla klas IV - VIII

 • Matematyka

(2 grupy - 11 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Informatyka

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język angielski

(w roku 2019/2020 2 grupy - 10 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 2 grupy - 11 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Język niemiecki

(w roku2019/2020 1 grupa x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin, w roku 2020/2021 1 grupa x 6 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 

ZADANIE 4. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

dla klas I - III

 • Zajęcia przyrodniczo - ekologiczneprowadzone metodą eksperymentu

(2 grupy - 16 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

dla klas IV - VIII

 • Zajęcia przyrodniczo - ekologiczneprowadzone metodą eksperymentu

(3 grupy - 24 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

ZADANIE 5. Organizacja warsztatów

dla klas I - III

 • Warsztaty matematyczno – szachowe

(2 grupy - 10 uczniów; 1 godzina w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

dla klas IV - VIII

 • Warsztaty matematyczno – szachowe

(2 grupy - 22 uczniów; 1 godzina w tygodniu na grupę tj. 30 godzin tylko w roku szkolnym 2019/2020)

 

 

ZADANIE 9. Wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system blended learningu w szkołach

 

 

ZADANIE 10. Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie

 • Nowoczesne metody nauczania – wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji

 • Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • Trening Umiejętności Społecznych jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym

 

 

ZADANIA W PROJEKCIE:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni

ZADANIE 6. Organizacja warsztatów i kół zainteresowań

dla klas I – III i IV - VIII

 • Warsztaty matematyczno – informatyczno - przyrodnicze

(8 grup x 6 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Koło języka angielskiego

(15 grup x 5 uczniów; 2 godz. w tygodniu na grupę tj. 60 godzin)

 

 

ZADANIE 7. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dla klas IV - VIII

 • Bajkoterapia

(8 grup x 4 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 • Matematyka dla szczególnie uzdolnionych

(4 grupy x 5 uczniów;1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 

ZADANIE 8. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

dla klas I – III i IV - VIII

 • Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu (5 grup x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

 

ZADANIE 9. Wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system blended learningu w szkołach

 

 

ZADANIE 10. Szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie

 • Nowoczesne metody nauczania – wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji

 • Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 • Trening Umiejętności Społecznych jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA - GMINA BLACHOWNIA

Urząd Miejski w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

tel.: (034)3270409, (034)3270438, fax - (034)3270461 wew.104

e-mail: sekretariat@blachownia.com.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni

ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia

tel: (034) 3268 100

e-mail: projekty@blachownia.pl

 

 

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY