Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Edukacja jutra informacje ogólne


 

 

 

PROJEKT

Edukacja jutra

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-0567/18-003

 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego


Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

 

 

 

Wartość ogółem - 314 518,93 PLN

 

Wkład własny - 31 451,89 PLN

 

Dofinansowanie - 283 067,04 PLN,

 

w tym:

 

Środki UE - 267 341,09 PLN

 

Budżet Państwa – 15 725,95 PLN

 

 

Czas realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 29.12.2020 r.

 

Beneficjent:

Gmina Blachownia/Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

PROJEKT

Edukacja jutra

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach”

 

Cel i zadania

Celem projektu realizowanego na terenie gminy Blachownia jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach.

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów SP w Łojkach w rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społeczno - emocjonalnych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych),zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, wyjazdów edukacyjnych oraz zajęć skierowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć.

 

Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej o nowoczesne metody i formy nauczania.

 

Poprzez wymienione wyżej działania projektowe osiągnięty zostanie główny cel projektu: podniesie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej w Łojkach.

 

Uczestnicy projektu (grupa docelowa)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych: 102 (w tym 54 dziewczynek i 48 chłopców, uczniów klas I - III i IV - VIII, oraz 10 nauczycieli ( w tym 9 kobiet)

 

Czas i miejsce realizacji projektu

Termin realizacji: 1 IX 2019 r. – 29 XII 2020 r.

 

Miejsce realizacji: Teren Szkoły Podstawowej w Łojkach oraz zajęcia poza terenem placówki (wyjazdy edukacyjne).

ZADANIA W PROJEKCIE:

ZADANIE 1. Organizacja zajęć dodatkowych

Matematyka – zajęcia wyrównawcze

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

Matematyka – zajęcia rozwijające

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

Matematyczno – przyrodnicze zajęcia wyrównawcze

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - III)

 

Matematyczno – przyrodnicze zajęcia rozwijające dla klasy I

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin)

 

Informatyka

(1 grupa x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - III)

 

 

ZADANIE 2. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne i kół zainteresowań

 • Koło z języka angielskiego

(3 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

 • Koło z języka niemieckiego

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

 • Koło szachowe

(4 grupy – 29 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - V)

 

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

(1 grupa x 4 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. I - II)

 

 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

 

ZADANIE 3. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

(3 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

 • Zajęcia logopedyczne

(2 grupy x 5 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

 • Zajęcia informatyczne dla uczniów uzdolnionych

(2 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

ZADANIE 4. Organizacja zajęć prowadzonych metodą eksperymentu

 • Zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu

(4 grupy x 8 uczniów; 1 godz. w tygodniu na grupę tj. 30 godzin; kl. IV - VIII)

 

ZADANIE 5. Organizacja szkoleń dla nauczycieli

 • Nowoczesne metody nauczania

 • Eksperymenty przyrodnicze i zabawy badawcze na I i II etapie edukacyjnym

 • Jak pomóc uczniom w skutecznym uczeniu się

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

 • Praca z uczniem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 

ZADANIE 6.Zakup systemu TIK do zintegrowanej i hybrydowej metody nauczania

 

ZADANIE 7. Zajęcia organizowane poza szkołą

 • Przeprowadzenie doświadczeń na interaktywnych wystawach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (45 uczniów)

 

 • Zajęcia warsztatowe w Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu (45 uczniów)

 • Warsztaty Fizyki Eksperymentalnej w Średniowiecznym Parku Techniki i żywe lekcje historii w Muzeum Gazownictwa w Złotym Stoku (45 uczniów).

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA - GMINA BLACHOWNIA

Urząd Miejski w Blachowni

ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

tel.: (034)3270409, (034)3270438, fax - (034)3270461 wew.104

e-mail: sekretariat@blachownia.com.pl

 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni

ul. Bankowa 13, 42-290 Blachownia

tel: (034) 3268 100

e-mail: projekty@blachownia.pl

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY